Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

 

 

 

 

 

 Yhdistyksen säännöt

  Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Karaoke Club Siikalatva ry ja sen kotipaikka on Siikalatva.

Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää karaokelaulun ja muun musiikkitaiteen ja viihteen sekä musiikkitoiminnan kehitystä yhdistyksen kotipaikkakunnalla sekä ympäryskunnissa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää harjoituksia, harjoitusleirejä, kursseja ja kilpailuja, hankkii yhdistyksen käyttöön sopivaa välineistöä, järjestää omia karaoke- ja muita musiikkitilaisuuksia, järjestää koti- ja ulkomaisia matkoja jäsenilleen sekä on yhteistyössä muiden vastaavanlaisten musiikkiyhdistysten kanssa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää maksullisia karaoke- ja muita musiikkitilaisuuksia, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanee asianmukaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia.

Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen johtokunta. Yhdistykseen voidaan kutsua johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokouksessa kunniajäseneksi ja kunniapuheenjohtajaksi henkilöitä, jotka ovat oleellisesti edistäneet yhdistyksen toimintaa.

Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Johtokunta voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Liittymis- ja jäsenmaksu

Yhdistyksen varsinaisten jäsenten vuotuisen jäsenmaksun sekä kannattavilta jäseniltä perittävän kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Kannattavina jäseninä olevilta yksityisiltä henkilöiltä ja yhteisöiltä voidaan periä erisuuruinen jäsenmaksu. Yhdistykseen uudeksi varsinaiseksi jäseneksi liittyvältä peritään myös kertaluontoinen liittymismaksu, jonka suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Kannattavilta jäseniltä ei peritä liittymismaksua. Kunniajäseneltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsen- eikä liittymismaksuja.

Johtokunta

Yhdistyksen asioita hoitaa sen laillisena hallituksena toimiva vuosikokouksessa valittava johtokunta, johon kuuluu kuusi (6) jäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Johtokunnan toimikausi on kolmen vuosikokouksen välinen aika. Vuosittain puolet johtokunnanjäsenistä ovat erovuorossa - aluksi arvan, sitten vuoron mukaan. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun siihen on aihetta tai kun vähintään puolet sen jäsenistä sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on mukaan lukien läsnä. äänestykset ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Johtokunnan jäsen voidaan erottaa kesken kauden yhdistyksen sääntöjen mukaan koolle kutsutussa kokouksessa 3/4 äänienemmistöllä. Johtokunnan kokousten pöytäkirjat allekirjoittaa puheenjohtaja ja sihteeri.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä sihteeri kukin yksin.

Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolem viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta johtokunnalle.

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen, vuosikokouksen maaliskuun loppuun mennessä johtokunnan määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettuna asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty johtokunnalle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kunniajäsenillä ja kunniapuheenjohtajilla on kokouksessa läsnä- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Kannattavalla jäsenellä ei ole läsnä-, puhe- ja äänioikeutta.

10§ yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsämän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä, sähköpostilla tai tekstiviestillä.

11§ Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet.

8. Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle.

9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokoonkutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamista päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.